SKAB SELV MERE VIDEN

TIPS TIL AT KOMME LET I GANG

Den viden, der formidles på bysenior.dk, er primært skabt via etnografiske metoder.

Find tips til, hvordan du selv let kan komme i gang, når du vil kende byens seniorer.


Tips til metoder
Tjek fællesskabsværdien

TIPS TIL METODER

I arbejdet med at blive klogere på byseniorer blev de fire nedenstående metoder anvendt.

GRUPPEINTERVIEWS

Rekruttér seniorer til mindre interviewgrupper, der deler referencer og erfaringer i lokalområdet. De kan fx rekrutteres via en boligforening eller klub.

Overvej at:

• Medbringe et kort, som kan strukturere en rundbordssamtale om ruter, afstande, steder og orienteringspunkter i det relevante område.

• Medbringe billeder med eksempler på pladser, grønne udeområder, byrum og udefaciliteter, der kan igangsætte en samtale om præferencer og knyttes an til beskrivelser af et sted som “hyggeligt”, “koldt”, “dejligt”, “grønt”.

• Gå en tur for at dokumentere fysiske forhold og samtale mere uformelt.


BYRUMSOBSERVATIONER

Placér dig i forskellige rum i byen og iagttag: Hvor er byseniorer, hvad gør de, hvad gør andre byboere? Observationer fx fra steder, som man formoder har stor appel, supplerer erfaringer og dialog fra interviews med, hvordan byseniorer synligt interagerer med rum, faciliteter og andre mennesker – uden at reflektere over det.

• Registrér aktivitetstyper og brugernes køn og skønnede alder.

• Dokumentér med masser af fotos, som du kan anvende, når du skal formidle dine observationer for andre.

• Bearbejd observationer med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

   o Hvilken brug og adfærd er byrummet rettet mod?
   o Hvad kræver byrummet af brugeren?
   o Hvad tilbyder og giver byrummet brugeren?


SKRIVEBORDSRESEARCH

Hovedemnerne kan være byudvikling, byrum, fysisk aktivitet, ældre og livskvalitet, primært i dansk kontekst.   
 

KVANTITATIV SPØRGEUNDERSØGELSE

Stil spørgsmål ud fra indikationer og indsigter du har opnået gennem gruppeinterviews, observationer og skrivebordsresearch for at undersøge omfanget af antagelserne.  Foto: Interviews med byseniorer


TJEK FÆLLESSKABSVÆRDIEN

Fire faktorer ser ud til at have betydning for, hvor velfungerende fællesskaber opleves af byseniorer. Du kan anvende analysemodellen, når du vil understøtte nye eller vurdere eksisterende fællesskaber. Modellen er udviklet af Nueva i forbindelse med analysearbejdet. 

STEDER

Hvilke fysiske rum og rammer er tilstede for fællesskaber?
Fokus på arkitektur og faciliteter. 

TILGÆNGELIGHED

Hvem er fællesskabet tilgængeligt for?
Fokus på synlighed, social inklusion, nærhed, transport og økonomi.

ORGANISERING

Har fællesskabet en form eller et grundlag, der gør det levedygtigt i længere tid?
Fokus på omgangsformer, kommunikation og kontinuitet.

RELATIONER

Hvordan støtter og engagerer fællesskabet nye eller eksisterende relationer?
Fokus på tilknytning, kendskab og involvering.


Se eksempler på koncepter, der tager hensyn til de fire faktorer under  Se tre koncepter.


Kontakt til Bysenior.dk
Caroline Beck, projektansvarlig  
caroline@nueva.dk
+45 29 49 95 95

Bysenior.dk er udviklet af Nueva med støtte fra Den Almene Forsøgspulje.

Indhold på siden kan frit anvendes med henvisning til Bysenior.dk